Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu Kimdir ?

erhan_afyoncu
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, yeni kurulan Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130’uncu ve 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 5’inci maddeleri uyarınca, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın önerdiği ve Başbakan Binali Yıldırım’ın uygun gördüğü adaylar arasından Prof. Dr. Erhan Afyoncu’yu atadı.

ERHAN AFYONCU KİMDİR ?

28 views

4 Ekim 2016
Okunma 28
bosluk

Dede Korkut Kimdir?

dede_korkut_kimdir

DEDE KORKUT
Büyük Türk destanının yaratıcısı Dede Korkut’un kişiliği üzerinde bilgilerimiz yetersiz kalıyor. Korkut-Ata adıyla da tanınan Dede Korkut söylentilere göre Oğuzların Bayat Boyundan Kara Hoca’nın oğludur.
Onun IX. ve XI. yüzyıllar arasında Türkistan’da Sir-Derya nehrinin Aral Gölüne döküldüğü yerde doğduğu Ürgeç Dede adında bir oğlu olduğu Oğuz Türklerinden büyük saygı gördüğü bu bölgelerde hüküm süren Türk hakanlarına akıl hocalığı ve danışmanlık ettiği destanlarından anlaşılmaktadır.
Dede Korkut’un Türkler arasında ağızdan ağıza dilden dile dolaşan destan niteliğindeki hikâyeleri XV. yüzyılda Akkoyunlu’lar devrinde Dede Korkut Kitabı adıyla bir kitapta toplanmış böylelikle sözden yazıya dökülmüştür. Destan derleyicisi Dede Korkut kitabının önsözünde Dede Korkut hakkında şu bilgileri verir ve onun ağzından şu öğütlerde bulunur:

566 views

3 Temmuz 2016
Okunma 566
bosluk

Hoca İshak Efendi Kimdir?, Matematik Dehası Büyük Alim

hoca_ishak_efendi

HOCA İSHAK EFENDİ
Hoca İshak Efendi Yanya’nın Narda kasabasında doğdu. Doğduğu yıl kesin olarak belli değildir. 1834 yılında öldü.

Hoca İshak Efendi XIX. yüzyıl başlarında memlekete teknik bilgilerin yayılmasında büyük hizmetleri olmuş bir Türk bilginidir.

Hoca İshak yüksek bir öğrenim ve eğitim içinde yetişti. Güçlü bir zekası ve hafıza gücü vardı. Matematiğe ve dile karşı yeteneği büyüktü. Türkçe Arapça Farsça Yunanca Fransızca Lâtince ve İbranice dillerini çok iyi biliyordu.

745 views

28 Haziran 2016
Okunma 745
bosluk

Hacı Bayram Veli’nin Hayatı

haci_bayrami_veli

Ünlü Türk mutasavvıfı ve ünlü Bayramiye tarikatının kurucusudur. 1352 yılında Ankara’nın Solfasol köyünde doğdu. Babası Koyunluca Ahmet Efendi idi. Çok iyi öğrenim gören Hacı Bayram Velî’nin yetiştirdiği bilginler arasında Fatih Sultan Mehmet’in hocası Akşemsettin ve Bıçakçı Ömer Dede de vardır. Düşüncelerini temiz bir Türkçe ve hece vezni şiirler halinde yazan Hacı Bayram 1436 yılında Ankara’da öldü. Ankara’daki Türbesi günümüzde de başlıca ziyaret yerlerindendir.Evliyalar babası Hacı Bayram Velî 1352 baharında Ankara’nın Solfasol köyünde doğdu. Asıl adı Numan idi. Daha dünyaya gözlerini ilk açtığı gün kısmetini de beraber getirmiş Solfasol’un kurak toprağına o gün doya doya rahmet yağmıştı.

1.808 views

20 Haziran 2016
Okunma 1.808
bosluk

Mareşal Fevzi Çakmak Paşa Kimdir?

fevzi_cakmak_pasa

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK
Büyük asker cumhuriyet ordumuzun Atatürk’ten sonraki tek mareşali 1876 yılında İstanbul’da Cihangir’de doğdu. Asker bir ailenin çocuğudur. Soğuk çeşme Askeri Rüştiyesi ve Kuleli İdadisinde okuduktan sonra l898’de kurmay yüzbaşı olarak tahsilini tamamladı. Ordunun çeşitli kademelerinde görev aldı. Birçok savaşlara girip çıktı. Sakarya zaferi ile mareşal rütbesini aldı. 1944 yılına kadar Genelkurmay Başkanlığı görevindeydi. 1950’de öldü.

Fevzi Çakmak bir asker çocuğu idi. Babası Miralay Sırrı Bey’di. Çakmakoğulları’ndan Sırrı Bey’in üç oğlu da onun yolunda yürümüşlerdi. Biri Manastır’da diğeri Çanakkale’de şehit düşmüştü. Bu kardeşlerin üçüncüsünün adı Fevzi idi.

Kurmay yüzbaşı rütbesiyle ordu saflarına katıldığı zaman önce Erkân-ı Harbiye Dördüncü Şubesi’ne atandı. Sonra da Rumeli’ye tayini çıktı. Balkanlarda geçen sekiz yıllık başarılı hizmet sonunda albaylığa yükseldi Çakmakoğullarından Fevzi Bey.

1.516 views

19 Haziran 2016
Okunma 1.516
bosluk

El Harezmi Kimdir?

el_harezmi_kimdir
Harezmi IX. yüzyılda yaşayan ve cebir alanında ilk defa eser yazan Müslüman Türk bilginidir.

Harezmi 780 yılında Harezm’de doğdu. Daha sonra ilim öğrenmek amacıyla kendi döneminin ilim merkezi olan Bağdat’a gitti. Abbasi Halifesi Me’mun Bağdat’ta kurduğu kütüphanenin (Darülhikme) idaresini kendisine verince matematik ve astronomi kaynaklarını uzun süre inceleme imkanı bulmuştur.

Bağdat’taki bilimler akademisi Darülhikme’de görev alan Harezmî matematik astronomi ve coğrafya alanında değerli çalışmalar yaptı.

Harezmî ilk defa birinci ve ikinci dereceden denklemleri analitik metotla; bir bilinmeyenli denklemleri de cebirsel ve geometrik metotlarla çözmenin kural ve yöntemlerini tespit etti. Matematikte ilk kez sıfır rakamını kullanan Harezmî cebir bilimini metodik ve sistematik olarak ortaya koydu. Kendisinden önceki cebire ait konuları yine ilk kez ‘cebir’ adı altında sistemleştirdi.

1.347 views

18 Haziran 2016
Okunma 1.347
bosluk

Itrî, Klasik Türk Sanat Müziğinin Duayeni

itri

Klâsik Türk müziğini kubbe kubbe coşturan yücelten ilâhî bir ses bir nefes olup gönülleri büyüleyen büyük Türk bestekârı Itrî’yi saygıyla anmak gerek…
Bayram Tekbîri ve Salât-ı Ümmiye’siyle minarelerden kandil kandil yere yağan Na’t-ı Mevlâna’sıyla Mevlâna misali âşık olan âşkla dolan büyük müzisyen Itrî yarattığı şaheserlerle daha çok kitaplarda değil Türk Milletinin gönlünde ve dilinde yaşamıştır. Bu yüzden doğduğu yıl kesin olarak bilinemiyor.
XVII. yüzyılın ortalarında yaklaşık olarak 1640 yıllarında İstanbul’da Yenikapı Mevlevihanesi yakınında Yayla diye anılan semtte doğdu. Asıl adı Mustafa olup Itrî mahlasını şiirlerinde kullanmıştır. Mustafa zengin ve kibar bir aileden gelir. Müziğe karşı büyük bir aşkı vardı.
Genç yaşındayken iyi bir öğrenim görerek zamanın konservetuarları sayılan mevlevîhanelere devam ederek mevlevî olmuş devrin müzik ustalarından ders almıştır. Bu ustaların başında büyük bestekâr Tanburî Hafız Post da vardır.
Itrî’nin ney üflediğine ve Galata Mevlevîhanesinde bir süre neyzenbaşılık yaptığına dair bir hikâye vardır.

573 views

17 Haziran 2016
Okunma 573
bosluk

HACI İLBEY, Kuruluş Devri Osmanlı’da Önemli Katkıları Olan Büyük Komutan

HACI İLBEY
Türkler kısa bir zamanda Marmara kıyılarını baştanbaşa fethedince bu kıyılardan gözlerini Avrupa kıtasına diktiler. Selçuklular zamanında Anadolu’nun birliğini tehdit eden haçlı orduları bu kıtadan gelmişlerdi. Bu haçlı orduları tam dört defa Anadolu’ya geçerek Türk topraklarını kana boyamışlardı. Eğer Türk kahramanı Kılıçaslan olmasaydı Avrupalı Hıristiyanlar Anadolu’nun her bölgesine yerleşeceklerdi.

İşte bu sebepledir ki Türklerin Anadolu’nun birliğini sağlamak için Rumeli topraklarına geçerek bir sınır teşkil etmeleri gerekiyordu. Bursa dolaylarında yeni kurulmuş olan Osmanlı devleti bu bölgeleri emniyet altına almadan büyük ve kuvvetli bir imparatorluk haline gelemezdi. Bunun değerini iyi bilen atalarımız Avrupa kıtasına gözlerini diktiler. Bu gayenin gerçekleşmesi için Orhan Gazi oğlu Süleyman Paşa’yı Rumeli’nin fethine memur etti.

686 views

14 Haziran 2016
Okunma 686
bosluk

KÂTİP ÇELEBİ KİMDİR?

katip çelebi

Tarihte “bilgi hazinesi” büyük insanlar vardır. Eskiler bunlara “hezarfen” ya da “ayaklı kütüphane” derler. Bunlardan bazıları bilgilerini ölümleriyle birlikte götürür kısa sürede unutulurlar. Bazıları da düşünce ve bilgilerini ölümsüzler defterine yazdırırlar. İşte XVII. yüzyılın yetiştirdiği tarih coğrafya idarî hukuk maliye ve denizcilik konularında ünlü eserler yazan büyük Türk bilgini Kâtip Çelebi de bu ölümsüz kişiler arasında seçkin bir yer alır.

Kâtip Çelebi’nin asıl adı Mustafa’dır. Devrinde Kâtip Çelebi ya da Hacı Halife diye tanındığı için asıl adı unutulmuş sadece okuyup yazan kendi halinde efendi bir insan anlamındaki “Kâtip Çelebi” takma adı yaşamıştır. Batılılar onu “Hacı Kalfa” adıyla tanırlar.
Kâtip Çelebi 1609 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Osmanlı Sarayında “Silâhdarlık zümresi”ne bağlı bir görevde bulunan Abdullah Efendidir.

1.608 views

13 Haziran 2016
Okunma 1.608
bosluk

Cengiz Han’ın Bilinmeyenleri, Moğol Hükümdarı Cengiz Han

cengiz_han

Kimine göre ortaçağ Hitler’i, kimine göre asil bir savaşçı… Ancak, Cengiz Han hakkında bildiklerimiz kaynak yetersizliğinden dolayı çok kısıtlı. 800 yıllık kitabeler, Moğolistan’daki birçok hurafeden dolayı harap durumda. Bu yazıda okuyacaklarınız, Cengiz Han hakkındaki verilerden ayrıştırılmış olanlardan… İşte Cengiz Han’ın bilinmeyenleri:
* Askeri başarısında, casusları ve istihbarat sistemlerini sistematik bir şekilde kullanması yatıyordu.

* Mezarının yeri bilinmesin diye, cenaze törenine katılan herkesin öldürüldüğü söylenir. Halen bile gömüldüğü yer hakkında en ufak bir ipucu yoktur. Moğolistan’da kutsal bir öge olarak görülen Cengiz Han’ın mezarı, “lanet getirecek” gibi hurafeler sebebiyle araştırılamamaktadır.

* Hayatı boyunca 20 milyon insanı öldürdüğü söylenir. Avupalıların canî olarak gördükleri Cengiz Han’a Türkler kısmen de olsa sempatiyle bakarlar…

1.446 views

12 Haziran 2016
Okunma 1.446
bosluk
Özcan Bortepe Son Yazılar

Takvim

Mart 2018
P S Ç P C C P
« Ara    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Arşivler